Saturday 8 October 2011

Tạo Dynamic Web Project (Eclipse 3.5) từ source-code có sẵn.

Vì vài lý do tui sao lưu 'source-code' và xóa 'meta-data' của Eclipse Project, hậu quả hôm nay 'import' lại 'project' phát hiện không thể 'convert' từ Java Project sang Dynamic Web Project.

Chuyện cũng không lớn lắm
  • Trước hết bạn tạo 'project' mới trùng với tên 'project' muốn 'import' (ví dụ: Example).
  • Mở trình quản lý tập tin bạn thường dùng, chuyển tới thư mục chứa 'project' mới tạo. 'Copy' thư mục .settings, tập tin .classpath và .project vào thư mục chứa project của bạn.
  • Xóa project bạn vừa tạo.
  • Vào Eclipse chọn File > Import.. > Existing Projects into Workspace, chọn Next.
  • Tại mục Select root directory, chọn thư mục chứa project của bạn.
  • 'Project' của bạn sẽ hiện ra tại mục Projects, 'check' vào nó và chọn Finish.

No comments:

Post a Comment