Wednesday 5 October 2011

Speeding up Firefox

Dành cho các bạn đang xài linux, có chút bất tiện nếu sử dùng chức năng save tab.
http://www.linuxized.com/2009/05/speeding-up-firefox-with-tmpfs-and-automatic-rsync

No comments:

Post a Comment